Letopisy Západozemí

⋅ Napsal(a)

Chronologie událostí v Západozemí od Úsvitu věků po Válku Uchvatitele. Všechny letopočty jsou vztaženy k příchodu Aegona Dobyvatele v roce 1.

Úsvit věků, Věk hrdinů, Valyrie

Úsvit věků (před -12,000)

Za Úsvitu věků je Západozemí osídleno pohádkovými Dětmi lesa a možná i obry z dálného severu.

asi -12,000

První lidé přišli do Západozemí z východního kontinentu přes Zlomenou paži v Dorne, v době, kdy ještě nebyla zlomena. Přijeli na koních s bronzovými meči a s velkými štíty potaženými kůží. Po počátečních bojích uzavřeli s Dětmi lesa Smlouvu na Ostrovu tváří, která přinesla na více jak čtyři tisíce let mír do Západozemí. První lidé přijali bohy Dětí, bezejmenné bohy lesa. Kailinská držba je vystavěna asi 10,000 let před Aegonovým příchodem.

Dlouhá noc (Věk hrdinů, asi -8,000)

V časech strašlivé zimy se zdá, že to jsou pro obyvatele Západozemí poslední dny; potomci démonů, nazývaní Jiní, přišli ze severu a skoro vyvraždili Západozemí. Jiní jsou nakonec poražení ve Válce o Úsvit aliancí lidí s plamennými a obsidiánovými zbraněmi vedenou velkým hrdinou, který je dle východňanů nazýván „Azhor Azhai“ a je spatřován s obrovským plamenným mečem, Světlonošem.

V těchto letech je postavena Zeď, ohromné opevnění na severu, na ochranu lidí před hrozbou z dálného severu. Je vytvořena Noční hlídka, bratři v přísaze, kteří Zeď střeží. Dle pověstí je v těchto dnech také vystavěn hrad v bouřném konci na jihu, a konstruktér Zdi, Bran Stavitel, posléze vybudoval Zimohrad a stal se prvním Králem severu.

asi po -8,000

Třináctý lord velitel Noční hlídky je sveden divokou ženou zpoza Zdi a ustanoví se Nočním králem s Hlídkou, jakožto vlastní armádou. Starkové ze Zimohradu a Král za Zdí, Joramun, spojí síly, aby porazili Nočního krále a obnovili Hlídku. Je to pravděpodobně ten samý Joramun, který našel Roh Zimy, o kterém se říká, že probouzí obry ze země.

asi -6,000

Sedm svatých se objevuje na kopci Andalů na východním kontinentě a pravděpodobně ztělesňují Nejvyššího. Lidé z kopce je začínají uctívat. Andalové se stávají známějšími a posléze přepadají Západozemí ocelovými zbraněmi a s novou vírou v Sedmici. Bojují jak s Prvními lidmi, tak Dětmi lesa, aby nakonec zničili vše na jih od Zdi. Po staletích bojů, Andalové ustanovují šest království na jihu, zatímco sever zůstává v rukou Prvních lidí, a to až po Kailinskou držbu, která musí odolávat mnoha pokusům o dobytí, aby se následně stala bránou mezi Severem a Jihem.

asi -5,000

Pastýři z Valyrie na východě objevují dračí doupě ve Čtrnácti ohních (Fourteen Fires), ohromné vulkány napříč Valyrijským poloostrovem. Draky krotí a pokouší se stvořit velkou říši. Pětkrát musejí válčit s Ghisem, než kapituluje. Valyrijská svobodná država je ustanovena.

asi -1,700

Válečníci z Dorne kovají velký a mocný meč z padlého meteoritu. Meč, Úsvit, se stává největším dědictvím rodu Dayneů. Hrad Hvězdopad je pojmenován dle této události.

asi -700

Valyrijci ničí město Anar, které se odmítlo vzdát. Nymeria, válečná královna Rhoynských městských států, evakuuje její lid na deseti tisících lodí přes Úzké moře a Dorne. Ve vítězné alianci s lordem Morsem Martellem Rhoynové sjednocují rozdrobená království pod vládu Slunečního oštěp a ustanovují rod Martellů vládnoucím rodem. Mors přebírá namísto titulu „král“ rhoynský titul „princ“. Rhoynové nepřinášejí žádný politický nepokoj, nicméně jižní království jsou jejich zvyky velmi ovlivněni, včetně rovnosti pohlaví prvorozených dětí jakožto dědiců trůnu.

asi -500

Valyrijci dobývají většinu území, které dnes tvoří jih Svobodných měst. Náboženská sekta, Měsíční pěvci, vede tisíce uprchlíků na sever do vzdálené laguny chráněné horami a mlhou, a tam zakládají Skryté město Braavos. Později staví Titána z Braavosu, ohromnou sochu, která slouží také jako opevnění.

asi -200

Valyrijci obsazují ostrov Dračí kámen. Kontrolu nad ostrovem přebírá šlechtická rodina Targaryenů.

asi -100

Nastává Zkáza Valyrie. Povaha Zkázy je nejasná krom toho, že se probudila silná sopečná aktivita. Valyrijský poloostrov je rozbit a město Valyrie zpustošeno, ale ne úplně zničeno. Draci Valyrie jsou prakticky vyhlazeni. Valyrijská říše se rozpadla. Západní pobřežní města se osamostatnila pod jménem Svobodná města. Braavos se odhaluje ostatním městům a posléze se díky silnému loďstvu a ekonomické síle stává nejsilnějším z nich. Města v Otrokářském zálivu se opět osamostatňují, ačkoli Ghiskarci na jihu opět sílí. Váleční nomádi z nedozírných východních plání se pádem Valyrie osmělují a kmen Dothraků podniká nájezdy na okolní krajiny. Targaryeni zůstávají v bezpečí Dračího kamene, v držení mají pravděpodobně poslední tři draky západního světa.

1-278 Vláda Targaryenů

1 Po Aegonově příchodu – Válka Dobyvatele

Dvě století po Zkáze Valyrie Aegon Targaryen přepadává, podmaňuje si a sjednocuje Západozemí pod vlastním praporcem a buduje nové hlavní město, Královo přístaviště. Není schopen dobýt Dorne a nechává mu jeho svrchovanost. Aegon I. Dobyvatel porazil krále Lorena ze Skály a krále Merna z Roviny s pomocí svých draků, Baleriona, Meraxase a Vhaghara. Vzhledem k porážce Bouřného krále, Argilaca Zpupného, a smrti posledního krále Roviny, kontrolou nad Bouřným koncem je pověřen Aegonův bastardí bratr Orys Baratheon a Vysoká zahrada je svěřena lordu Harlenu Tyrellovi. Edmyn Tully z Řekotočí je jmenován lordem Říčních krajin a Vickon Greyjoy ze Štítu se stává lordem Železných ostrovů. Aegon se oženil se svými sestrami Visenyou a Rhaenys, aby zachoval pokrevní linii.

37

Po Aegonově smrti se Věrní ze Sedmi bouří vůči Targaryenům. Král Aenys pověřuje svého bratra a dědice Maegora, aby se se vzpourou vypořádal.

48

Smrt krále Maegora Krutého. Král Jaehaerys ukončuje vzpouru diplomatickými kroky, slubuje rebelům amnestii, pokud budou Věrní rozpuštěni. Souhlasili. Jaehaerys byl od té doby nazýván „Smírce“.

129-131

Tanec draků, první významnější občanská válka v Západozemí. Mezi Aegonem II. Targaryenem a jeho nevlastní sestrou Rhaenyrou Targaryen se rozhořel spor o Železný trůn. Mnoho menších větví rodu Targaryenů a mnoho jejich draků je během konfliktu vyhlazeno. Po Rhaenyřině smrti válka pokračuje ve jménu jejího syna Aegona III.. Když Aegon II. umírá bez potomka, válka končí a Aegon III. je korunován.

asi 140

Za vlády Aegona III. umírá poslední targaryenský drak a dává tak Aegonovi jméno „Drakozhouba“. Po drakovi zbyla tři nevysezená kamenná vejce.

157-161

Vláda krále Daerona I. Chlapeckého krále, který dobývá Dorne, ale nedokáže ho udržet. Válka si vyžádala čtyřicet tisíc obětí. Daeronův bratr, král Baelor, aby s Dorne uzavřel příměří, prochází bosý Cestou koster a zachraňuje svého bratrance Aemona Dračího rytíře z hadí jámy.

161-171

Vláda Baelora Požehnaného, septona a krále. Baelor buduje Velké septum v Králově přístavišti, které je později nazýváno Velké Baelorovo septum. Baelor zavírá své sestry v Panenské skrýši Rudé bašty, aby ho pohled na ně nesváděl k tělesné žádostivosti. Navzdory tomu, jeho sestra Daena Vzdorná má pletku se svým bratrancem Aegonem (později Aegonem IV.), z které se rodí Daemon Černožár.

asi 170

Princ Daeron, druhý bratranec krále Baelora, a princezna Myriah Martell z Dorne jsou oddáni a mají spolu prvního syna, prince Baelora. Princ Aemon Dračí rytíř se stává šampionem a milencem(?) královny Naerys.

172-184

Vláda Aegona IV. Hanebného. Na smrtelném loži legitimizuje své bastardy; Daemona Černožára (Blackfyre), Aegora „Hořkoocel (Bittersteel)“ Řeku, Bryndena „Krvavohavrana (Bloodraven)“ Řeku a Shieru Seastar. Po něm vládne jeho syn, král Daeron II., ale jeho právoplatnost je zpochybňována vzhledem k blízkému vztahu jeho matky k Aemonu Dračímu rytíři.

195-196

Černožárova rebelie, která končí bitvou na Rudé louce (Redgrass Field). Daemon Černožár je zabit Bryndenem (Krvavohavranem), ale několik jeho synů prchá do Svobodných měst s Aegorem (Hořkoocel).

197

Dorne se formálně připojuje k Sedmi královstvím svatbou sestry Daerona II. a prince Morana Martella.

209

V této době se odehrávají události zachycené v povídce Potulný rytíř. Princ Baelor „Kopílam“ Targaryen, dědic trůnu, je nešťastnou náhodou zabit na turnaji. O pár měsíců později král Daeron II. a dva synové Baelora Kopílama umírají během Velké jarní epidemie. Králem se stává druhý syn Daerona II., Aerys I.. Synovec prince Baelora se stává panošem potulného rytíře, sera Duncana Vysokého, v naději, že v sobě probudí kuráž a odvahu.

asi 211

V této době se odehrávají události zachycené v povídce Meč přísahy (The Sworn Sword). Rody Webberů a Osgreyů z Roviny se stávají spojenci. Krvavohavran (Bloodraven) se stává pobočníkem krále, což nelibě nese princ Maekar, bratr Aeryse a zemřelého Baelora.

221-233

Vláda krále Maekara, král Aerys I. zemřel bez dědice. Během Maekarovy vlády umírá jeho nejstarší syn Daeron na syfilis a jeho druhý syn Aerion „Jasný plamen“ umírá po vypití divokého ohně. Jeho třetí syn, Aemon, odchází do Starého města, aby se stal mistrem. Maekar umírá v bitvě proti neposlušnému lordovi. Aemon odmítl korunu a odešel na Zeď. Princ Aegon se stal Aegonem V. Nevhodným, jakožto čtvrtý syn čtvrtého syna. Krvavohavran je odeslán na Zeď, kde se později stává lordem velitelem.

asi 255-260

Válka Devítigrošových králů vzplála, když Cháska devíti (Band of Nine), včetně Maelyse Černožára, dobyla svobodné město Tyroš a Kamenoschody předtím, než zosnovala plán útoku na Sedm království. Ser Barristan Selmy zabil Maelyse. Ser Brynden Tully se v této válce vyznamenal.

259-262

Letohradská tragédie. Letní sídlo Targaryenů je vypáleno. Král Aegon V. a ostatní jsou zavražděni. Aegonově pravnukovi Aerysovi a jeho sestře (zároveň ženě) Rhaelle se narodil syn, princ Rhaegar Targaryen. Jaehaerys II. nastoupuje na trůn po Aegonovi, ale zanedlouho umírá. Aerys II., zvaný šílený, se stává králem a jmenuje mladého Tywina Lannistera svým pobočníkem.

266

Narození Jaimeho a Cersei Lannisterů.

asi 270-280

Král Aerys odmítl Tywina Lannistera s jeho nabídkou Cersei pro prince Rhaegara a namísto toho ho oženil s princeznou Eliou Martell z Dorne. Rod Temnovců (Darklyn) odmítá platit daně Železnému trůnu; toto období se nazývá Vzdor Šerodolu. Aerys, horlivý vyřešit onu situaci sám, se nakonec stává zajatcem. Šerodol je po šest měsíců obléhán, dokud ser Barristan Selmy krále neosvobodí. Rod Temnovců je zničen a rod Kouřovců přebírá hrad. Říká se, že to byl právě Vzdor Šerodolu, který byl původcem Aerysova šílenství. Přibližně tehdy si začíná princ Rhaegar dopisovat s Aemonem Targaryenem, mistrem Černého hradu, a dumá nad tím, když on je „princ, který byl přislíben“, kdo bude znovuzrozen k boji s velkou temnotou, až se vrátí. Později si vyvodili, že oním princem je Rhaegarův syn, Aegon.

275

Narození Viseryse Targaryena.

277

Narození Renlyho Baratheona.

278

Narození Theona Greyjoye.

281-283 Válka Uchvatitele

281

Rok falešného jara. Rytíři pod vedením členů Královské gardy porážejí Bratrstvo Králolesa. Arthur Dayne zabíjí jejich vůdce. Jaime Lannister se v bitvě vyznamenává a vysluhuje si rytířské ostruhy.

Turnaj v Harrenově
Jaime Lannister je jmenován členem Královské gardy a přestává tak být dědicem svého otce, Tywina Lannistera. Ten na protest rezignuje na funkci pobočníka krále a vrací se do Casterlyovy skály.

V Harrenově se koná turnaj a princ Rhaegar, šampion her, jmenuje Lyannu Stark (zaslíbenou Robertu Baratheonovi) královnou krásy, namísto své ženy Elii Martell.

Eddard Stark (tehdy 18letý) potkává Howlanda Reeda ze Stráže u šedé vody a stávají se z nich přátelé.

Souboj o Catelyn Tully
V souboji o ruku Catelyn Tully Brandon Stark (20) poráží Petyra Baeliše (15). O dva týdny později posílá Hoster Tully Petyra z Řekotočí pryč.

282

Zneuctění Lyanny Stark
Rhaegar Targaryen unáší z Králova přístaviště Lyannu Stark. Říká se, že jí znásilnil.

Brandon Stark jede do Králova přístaviště, aby odpověděl na Rhaegarovu urážku. Rhaegar tam není a Brandon je i se svými společníky (Ethan Glover, Jeffory Mallister, Kyle Royce, and Elbert Arryn) zatčen a jejich otcové jsou vyzváni, aby své syny vykoupili.

Soud v Králově přístavišti
Aerys nařizuje popravu Brandona, jeho společníků i jejich otců. Pouze Brandonův panoš, Ethan Glover, přežil.

Vztyčení praporců rebelů
Aerys žádá hlavy Eddarda Starka a Roberta Baratheona, ale Jon Arryn je odmítá vydat a na protest vztyčuje své praporce.

Robert Baratheon se vrací do Bouřného konce a svolává vazaly Baratheonů.

Bitvy u Letohradu
Robert u Letohrau vyhrává v jediném dni tři bitvy a přivádí do Bouřného konce lordy Grandisona a Cafferena jako zajatce. Lord Fell je zabit v bitvě a jeho syn zajat.

Bitva u Jasanobrodu (Ashford)
Robert se pokouší dobýt Jasanobrodský hrad, ale je poražen Randyllem Tarlym. Mace Tyrell si vítězství přivlastňuje.

Obléhání Bouřného konce
Stannis Baratheon drží Bouřný konec, zatímco je obléhán Macem Tyrellem a lordem Redwynem.

Vztyčení Tullyjských praporců
15/9 Eddard Stark si v Řekotočí bere Catelyn Tully za manželku (jakožto náhrada Starků za zavražděné Brandona) a Jon Arryn se žení s Lysou Tully. Rod Tullyů připojuje své síly k rebelům.

29/9 Jon Arryn, Eddard Stark a Hoster Tully vyjíždějí z Řekotočí do války.

Bitva zvonů
Zraněný Robert Baratheon se skrývá v Kamenném septu, když lord Connigton, pobočník krále, dobývá hrad. Eddard a Hoster Tully proboří zdi a spojují své síly s Robertovými. Myles Mooton a Denys Arryn jsou zabiti, a Hoster Tully je zraněn.

Princ Rhaegar se vrací z jihu. Jon Darry a Barristan Selmy shromažďují v Kamenném septuto, co zbylo z Conningtonovy armády.

283

Seru Ilynu Payneovi je vytržen jazyk.

15/6 Narození Robba Starka v Řekotočí.

Vztyčení praporců Martellů
Aerys upozorňuje Lewyna Martella, že má Eliu a nařizuje mu, aby převzal velení nad 10,000 dornskými muži, jdoucími po Královské cestě.

Bitva na Trojzubci
31/8 Rhaegar je zabit Robertem na rubínovém brodu Trojzubce. Robert je zraněn. Eddard pronásleduje zbytky Rhaegarovy armády do Králova přístaviště.

1/9 Vzhledem ke smrti Rhaegara a postupující armmádě rebelů, Aerys posílá těhotnou královnu Rhaellu a Viseryse do Dračího kamene s Willemem Darrym.

Vyplenění Králova přístaviště
7/9 Armáda Lannisterů přijíždí ke Královu přístavišti. Aerys je zabit Jaimem Lannisterem. Lannisterové zabili princeznu Elieu Martell a její děti, Rhaenys a Aegona VI.. Eddard přijíždí, aby zajistil trůn pro Roberta. Když přijede Robert, Eddard odjíždí na jih, aby vybojoval poslední bitvu války.

Osvobození Bouřného konce
Mace Tyrell se vzdává Eddardovi a obležení Bouřného konce, trvající skoro rok, tak končí. Stannis Baratheon začíná stavět flotilu, ktrá by zaútočila na Dračí kámen.

Bitva u veže Radosti
Eddard, Martyn Cassel, Theo Wull, Ethan Glover, Mark Ryswell, Howland Reed a lord Dustin se utkávají s Oswellem Whentem, Geroldem Hightowerem a Arthurem Daynem z Královské gardy u věže Radosti; bitvu přežili pouze Eddard a Howland Reed.

Smrt Lyanny Stark
Lyanna umírá z neznámých příčin pravděpodobně ve věži Radosti. Eddard jí něco slíbil. Eddard a Robert se usmiřují.

Eddar vrací meč Arthura Daynea, Úsvit, Dayneům z Hvězdopadu. Jeho sestra, Ašara Dayne, se vrhá z věže do moře.

Robert se stává králem Západozemí a bere si Cersei Lannister. Ned se vrací domů na Zimohrad se svým bastardem, Jonem Sněhem.

284-298 Po válce Uchvatitele

284

1/6 Narození Daenerys Targaryen v Dračím kameni, její matka, královna Rhaella, při porodu umírá.

Věrní přívrženci Targaryenů odvážejí Aerysovy děti, prince Viseryse a princeznu Daenerys, do bezpečí Svobodných měst.

286

Narození Joffreyho Baratheona.

Narození Sansy Stark.

288

Narození Aryy Stark.

Začíná dlouhé léto.

289

Balon Greyjoy si činí nárok na titul „král Železných ostrovů“, jeho rebelie je ukončena porážkou a smrtí dvou z jeho synů. Syn Theon Greyjoy se stává svěřencem Eddarda Starka.

290

Narození Brandona Starka.

Narození Tommena Baratheona.

291

Narození Myrcelly Baratheon.

Narození neduživého Roberta Arryna, dědice Údolí Arryn a Orlího hnízda.

292

Jorah Mormont uniká před spravedlností Starků na východ.

294

Narození Rickona Starka.

298

V tomto roce začíná děj Písně ledu a ohně. Končí období dlouhého léta, zima se blíží…

Zdroj: Wikipedia, Tower of the Hand